close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ALGIERIA

 • Algieria

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Algieria położona jest w północno-zachodniej części Afryki i centralnej części Maghrebu. Jej obszar wynosi 2 381 741 km2, co sytuuje ją na 1. miejscu na afrykańskim kontynencie. Około 80% powierzchni Algierii zajmuje pustynia Sahara. Ludność liczy 37 mln mieszkańców ( dane z 2013 r.). Gęstość zaludnienia wynosi średnio 14 osób na km2. Warto jednak zwrócić uwagę, że w nadbrzeżnej części Algierii gęstość zaludnienia wynosi nawet do 200 osób/ km2. Arabowie  stanowią 83% ogółu ludności, Berberowie ok. 16% (Kabylowie, Tuaregowie, Mozabici). Stolicą kraju jest Algier w którym zamieszkuje około 1/6 ogółu społeczeństwa. Urzędowym językiem jest arabski, należy odnotować, że duża część społeczeństwa posługuje się także językiem francuskim.

           

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Algierii występuje różnorodność klimatyczna. Na wybrzeżu w północnej części Algierii spotyka się klimat śródziemnomorski z łagodnymi zimami i długim, gorącym latem. Wewnątrz kraju występuje klimat kontynentalny, a na południu pustynny z dużymi dobowymi wahaniami temperatury, suszą i rzadkimi ale gwałtownymi ulewami. W strefie przybrzeżnej temperatury zimą wynoszą od 5 do 15º C, natomiast latem od 25º C do 40 º C. Na południu Algierii, w okresie letnim, temperatury mogą sięgać do 50º C. Zimą na terenach górskich występują opady śniegu.

                  

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Głównymi bogactwami naturalnymi Algierii są: gaz ziemny i ropa naftowa, złoto, diamenty, uran, ruda żelaza, fosforyty, cynk, ołów, miedź.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   

  Jednostką walutową jest dinar algierski (DA). Oficjalny średni kurs wymiany DA na euro i dolara amerykańskiego z kwietnia  2016 r. wyniósł:

   

    1 € = 108,35 DA

    1 $ = 122.98  DA

   

  Źródło: www.bank-of-algeria.dz. 

    

  1.5. Religia.

   

  W Algierii dominującą religią jest odłam sunnicki islamu.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

   

  W Algierii jest 35 lotnisk z których 13 spełnia standardy Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych -  IATA (International Air Transport Association). Są to: Algier, Adrar, Ain Amaenas, Annaba, Batna, Conatantyna, Ghardaja, Jijel, , Oran, Chlef, Jifa, Tinduf, Tilimsan.

  Główne porty morskie to Algier, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni-Saf, Dellys, Djendjen, Ghazaouet, Jijel, Mostaganem,  Oran, Skikda, Ténès.

  Sieć drogowa ma łączną długość 112.039 km, w tym 3.620 km autostrad/dróg ekspresowych.

  Transport kolejowy: długość linii kolejowych 4.500 km.

    

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Przy wjeździe na terytorium Algierii wymagane jest posiadanie paszportu (z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy) i wizy. Algierskie służby konsularne wydają wizy trzymiesięczne lub półroczne, jednokrotne lub wielokrotne. Jednorazowy okres pobytu nie może przekroczyć 90 dni, a skumulowany 180 dni w roku. Podstawą ubiegania się o wizę biznesową jest pisemne zaproszenie/potwierdzenie miejscowego partnera. W przypadku wizy turystycznej należy przedłożyć potwierdzenie biura podróży lub zaproszenie osoby prywatnej.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  • 1 styczeń – Nowy Rok,
  • 1 maj – Święto Pracy,
  • 5 lipiec – Święto Niepodległości,
  • 1 listopad – Rocznica Wybuchu Wojny o Niepodległość.

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

       Ustrój polityczny Algierii można określić jako Republikę prezydencką. Od 1999 r. prezydentem Algierii jest Abdelaziz Bouteflika, który w kwietniu 2014 r. ponownie został wybrany w powszechnym głosowaniu na czwartą z rzędu 5-letnią kadencję.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

        Sprawowana przez dwuizbowy parlament, obejmujący izbę niższą: Narodowe Zgromadzenie Ludowe (APN) z 462 posłami i izbę wyższą: Radę Narodu z 144 członkami (senatorami). Przewodniczący Rady Narodu jest drugą osobą w państwie po prezydencie. Rada Narodu uchwala ustawy większością ¾ swojego składu. Obraduje nad tekstami, które zostały już przyjęte przez APN, jednak bez prawa ich zmiany. W wypadku rozbieżności pomiędzy obydwoma izbami, powoływana jest komisja parytetowa dla przygotowania skorygowanego tekstu, który następnie podlega przedłożeniu do aprobaty przez dwie izby, bez możliwości zmian. Nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji czuwa powołana w lutym 1989 r. dziewięcioosobowa Rada Konstytucyjna.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Algierski system instytucjonalny i polityczny podkreśla prezydencki charakter władzy wykonawczej. Prezydent ma decydujący głos w sprawach państwa. Do jego uprawnień należą m.in. zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi i funkcja ministra Obrony Narodowej, prowadzenie polityki zagranicznej, przewodniczenie Radzie Ministrów, mianowanie i odwoływanie premiera, wydawanie dekretów prezydenckich, przeprowadzanie referendów, zawieranie i ratyfikacja traktatów międzynarodowych, mianowanie 1/3 składu Rady Narodu.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej (wybrane podmioty).

   

  Porównywalna z obowiązującą w innych krajach. Do głównych resortów centralnych, odpowiedzialnych za kwestie handlu zagranicznego, stosunków gospodarczych z zagranicą i inwestycji należą:

  Ministère du Commerce (ministerstwo handlu) www.mincommerce.gov.dz

  Ministère des Finances (ministerstwo finansów)  www.mf.gov.dz

  Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement (ministerstwo przemysłu, małej i średniej przedsiębiorczości i promocji inwestycji)   www.mipmepi.gov.dz

  Ministère de l’Agriculture et du  Développement Rural (ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi) www.minagri.dz

  Podlegają im, w powyższym zakresie, następujące organizmy i instytucje :

  Direction Générale des Douanes  (główna dyrekcja ceł)  www.douane.gov.dz

  Direction Générale des Impôts (główna dyrekcja podatkowa) www.mfdgi.gov.dz

  Centre Nationale du Registre du Commerce (krajowy rejestr handlowy) www.cnrc.org.dz

  Agence Nationale de Développement des Investissements (narodowa agencja rozwoju inwestycji) www.andi.dz

  Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie – CACI (algierska izba handlowo-przemysłowa)  www.caci.dz

   

  Pozostałe resorty także uczestniczą, w ograniczonym zakresie, we współpracy gospodarczej z zagranicą w drodze przeprowadzania zamówień publicznych i przetargów na dostawy towarów i usług, inwestycji, partnerstwa, itp. w ramach sektorowych programów modernizacji i rozwoju oraz na bieżące potrzeby.

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  Sporne kwestie w obszarze zagadnień gospodarczych, w tym współpracy gospodarczej z zagranicą, handlu zagranicznego oraz inwestycji dotyczące umów zawieranych w Algierii mogą być rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia są regulowane przez odpowiednie wydziały sądów i trybunałów powszechnych, terytorialnie właściwych dla kontraktu. Algierskie prawodawstwo umożliwia także stosowanie arbitrażu międzynarodowego.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

         Algierska gospodarka charakteryzuje się dużym stopniem ingerencji ze strony państwa.       Jest silnie uzależniona od eksportu ropy i gazu (około 97% eksportu i 40-45% PKB) oraz  importu zarówno środków produkcji, jak i żywności, który wynika z braku konkurencyjności algierskiego rolnictwa i przemysłu. Istotnym instrumentem regulującym algierską gospodarkę są Uzupełniające Prawa Finansowe (Loi de Finances Complémentaire). Do podstawowych zasad jakie wprowadziły Uzupełniające Prawa Finansowe do algierskiej gospodarki należy zaliczyć:

  • wprowadzenie obowiązku posiadania większościowych udziałów (min. 51%) przez algierskich partnerów w projektach o charakterze inwestycyjnym (zasada 51/49%),
  • wprowadzenia obowiązku posiadania przez algierskiego partnera przynajmniej 30% udziału w spółkach z firmami zagranicznymi typu import – eksport,
  • ograniczenia form rozliczeń transakcji importowych do akredytywy dokumentowej

              (tzw. Credoc).

   

  Największym przedsiębiorstwem algierskim jest „Sonatrach” działający w dziedzinie węglowodorów o rocznych obrotach przekraczających 70 mld dolarów amerykańskich.

        

   

  3.2. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   

   

  PKB per capita    3316  $ ,

   

  Wzrost gospodarczy    4 %,

   

  Inflacja   3,04 %.

   

  dane według Trading Economics z kwietnia 2016 r.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki.

   

  - Sektor węglowodorów

   

        Algierskie Państwowe Przedsiębiorstwo  Poszukiwań, Produkcji, Transportu, Przerobu i Handlu Węglowodorami „Sonatrach” klasyfikowane jest jako dwunasta światowa firma w branży oraz pierwsza w Afryce.

   

  - Rolnictwo

   

  Algierskie rolnictwo zatrudniając 20% aktywnej zawodowo populacji oraz wytwarzając 10% PKB nie zapewnia samowystarczalności żywnościowej kraju. Algieria zajmuje pierwsze miejsce wśród afrykańskich importerów żywności.

   

  - Przemysł

   

        Przemysł algierski zaspakaja zapotrzebowanie krajowe w około 30 %. Udział małych i średnich firm prywatnych w sektorze budownictwa wynosi 35 %, handel 17 %, transport i komunikacja 9%.

   

  -Usługi

   

        W sektorze bankowym dominuje algierski bank państwowy Banque d’Algerie choć funkcjonują także banki prywatne takie jak BNP Paribas oraz Societe Generale. Obok państwowego ubezpieczyciela SAA (Société Algérienne d’Assurance) pojawiły się towarzystwa międzynarodowe, jak AXA, Groupama, AGF. Stosunkowo szybko rozrasta się sektor usług telekomunikacyjnych w szczególności telefonia komórkowa. Obok operatora publicznego Algérie Telecom działają prywatne sieci telefonii komórkowej Djezzy i Nedjma. Dostęp do Internetu, w przypadku prywatnego użytkownika, oznacza asymetryczne łącze o przepustowości 1 Mb/s.

   

             

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

       Algieria jest aktywnym członkiem większości najważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych zarówno o zasięgu ogólnoświatowym, jak i regionalnym oraz różnych porozumień branżowych. Należy do: OPEC, Forum Państw Eksporterów Gazu, MFW, Banku Światowego, wyspecjalizowanych komisji i komitetów ekonomicznych ONZ (np. UNECA), Afrykańskiego Banku Rozwoju, Islamskiego Banku Rozwoju, większości międzynarodowych organizacji branżowych oraz porozumień związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (Bank Rozrachunków Międzynarodowych, MIGA). Ponadto jest członkiem G77 (której roczne przewodnictwo sprawowała w 2012 r.) oraz Unii Maghrebu Arabskiego (UMA).

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   

       Relacje Algieru z UE mają wymiar strategiczny. W strukturze geograficznej handlu zagranicznego Algierii, zarówno w eksporcie jak i imporcie, od lat największy udział przypada na Unię Europejską. Wzajemna wymiana handlowa regulowana jest obowiązującą od dnia 01 września 2005 r. Umową Stowarzyszeniową UE – Algieria, która wprowadza stopniową redukcję granicznych opłat celnych we wzajemnym handlu, aż do ich całkowitego zniesienia w 2020 r., kiedy ma zacząć obowiązywać euro-śródziemnomorska strefa wolnego handlu. Wdrażanie jej postanowień nadzoruje unijno – algierski Komitet Stowarzyszeniowy. Należy odnotować, że wymiana handlowa Unii Europejskiej z Algierią wyniosła w 2014 r.  70,92  mld dolarów amerykańskich .  W stosunku do 2013 r. nastąpił wzrost unijnego  eksportu o 3,34 % i spadek importu o 2,18 %.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Formalnie, między Polską i Algierią obowiązują niżej wymienione umowy dwustronne:

   

  1. Umowa o współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej między Rządem PRL a

  Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

  Podpisana 26.01.1963 r., obowiązuje od  26.01.1963 r.,

  1. Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej  o utworzeniu Komitetu Mieszanego do spraw Współpracy Gospodarczej i Naukowo - Technicznej

  Podpisana 21.08.1973 r.,

  1. Porozumienie żeglugowe między Rządem PRL i Rządem Algierskiej Republiki

  Ludowo-Demokratycznej

  Podpisane 08.11.1975 r., obowiązuje od  27.10.1976 r.

  1. Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej  w sprawie warunków kierowania, pobytu i pracy  polskich specjalistów w Algierii

  Podpisana 11.09.1986 r.,

  1. Konwencja  między Rządem RP a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalania zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodów i majątku

  Podpisana 31.01.2000 r. w Algierze, ratyfikowana przez Polskę w 2004 r., dotychczas

  nie weszła w życie,

  1. Umowa między Rządem RP a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym

  Podpisana 07.07.2011 r. w Warszawie, weszła w życie 14 czerwca 2013 r.

   

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  W  2014 r. (dane z kwietnia 2015 r.) obroty w handlu zagranicznym Polski z Algierią  wyniosły 544,87 mln Euro przy czym polski eksport  osiągnął poziom 501,92 mln Euro a import 42,95 mln Euro.

   

   

  4.3. Inwestycje (wzajemne).

   

        Dostępne źródła, zarówno w Polsce jak i w Algierii, nie wykazują wzajemnych inwestycji. Na rynku algierskim działa przedstawicielstwo firmy CENZIN Sp. z o.o..

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Nie występuje.

   

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Umowa z 16 czerwca 2002 r. pomiędzy największymi izbami gospodarczymi: Krajową Izbą Gospodarczą KIG a Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie CACI (algierską izbą handlu i przemysłu).

  W sierpniu 2008 r. powołano do życia Gospodarczą Izbę Polsko - Algierską (GIPA) z udziałem ponad 25 firm z Polski i kilkunastu przedsiębiorców z Algierii. Jej walne Zgromadzenie Założycielskie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (kontakt z Izbą : regadal@gmail.com).

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/.

   

  Zasady handlu pomiędzy Polską a Algierią reguluje Umowa Stowarzyszeniowa UE –Algieria, która obowiązuje od 1 września 2005 r. Określa ona zasady i kalendarz stopniowego obniżania obciążeń taryfowych (cła i innych tego typu opłat) we wzajemnym handlu, aż do ich całkowitego zniesienia w 2020 r., kiedy ma zacząć funkcjonować eurośrodziemnomorska strefa wolnego handlu. Algieria wystąpiła o przedłużenie okresu przejściowego do 2020 r.

  Wśród przyjętych decyzji szczególne znaczenie dla firm zagranicznych mają następujące kwestie :

  • wprowadzenie obowiązku posiadania przez algierskiego partnera większościowego udziału (51%)  w projektach inwestycyjnych,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania przez algierskiego partnera przynajmniej 30% udziałów w spółkach z firmami zagranicznymi typu import - eksport,
  • wprowadzenie akredytywy dokumentowej jako jedynie dopuszczalnej formy rozliczeń

        transakcji importowych,

  • ograniczenie możliwości przyznawania kredytów bankowych wyłącznie na zakup nieruchomości.

   

        Realizacja dostaw dla sektora publicznego ma miejsce w ramach zamówień publicznych w drodze organizacji przetargów. Na rynku algierskim występuje bardzo silna konkurencja ze strony firm z najsilniejszych gospodarczo państw świata. Dominującym językiem biznesowym jest język francuski.

                        

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

   

  Procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę przez cudzoziemców, w tym obywateli RP, w Algierii są porównywalne ze stosowanymi w innych państwach, ale jednocześnie uwzględniają algierskie potrzeby i specyfikę. Inspiracją dla wszystkich działań w tym zakresie jest realizacja polityki ochrony krajowego rynku pracy. Jej kardynalną zasadą wynikającą z przepisów z 1981 r. jest założenie, iż pracownicy z zagranicy mogą wykonywać pracę w Algierii wyłącznie w przypadku posiadania poszerzonego wykształcenia średniego i braku tego rodzaju specjalistów wśród Algierczyków. Trudności przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę są spowodowane biurokracją i powolnością procedur.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Zarówno ceny zakupu jak i wynajmu nieruchomości na rynku algierskim, w szczególności w stolicy i innych wielkich miastach, są wysokie. W związku z systematycznie rosnącą liczbą firm zagranicznych i inwestorów z innych państw na rynku algierskim, poziom ich stale podnosi się, zwłaszcza w dzielnicach rezydencjalnych i uznawanych za bezpieczne. W przypadku zawierania transakcji za pośrednictwem agencji nieruchomości, należy uwzględnić dodatkowe koszty, stanowiące jej prowizję, najczęściej w wysokości kwoty odpowiadającej miesięcznemu czynszowi (w  przypadku wynajmu) lub od 1,5 do 3% wartości umowy przy zakupie. Zważywszy na skomplikowaną procedurę i mnogość przepisów zaleca się korzystanie z pośrednictwa autoryzowanych biur przy nabywaniu nieruchomości. Często problemem jest uzyskanie gruntu pod realizację projektu inwestycyjnego, co stanowi jedną z głównych barier w szerszym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Algierii.

            

  5.4. System zamówień publicznych.

   

   Algierski sektor państwowy (administracja, instytucje i przedsiębiorstwa) zobligowany jest do dokonywania importu z zagranicy niezbędnych towarów i usług oraz realizacji inwestycji w ramach zamówień publicznych i organizowania przetargów. Zakres przedmiotowy importu obejmuje między innymi dobra konsumpcyjne o strategicznym znaczeniu dla gospodarki algierskiej, jak żywność (np. mleko w proszku, zboża, strączkowe warzywa suszone), a także leki, sprzęt i wyposażenie medyczne, materiały budowlane oraz maszyny i urządzenia, sprzęt inwestycyjny, specjalistyczne wyposażenie i artykuły dla różnych odbiorców, wszelkie inwestycje i usługi. Przepisy  regulujące algierskie zamówienia publiczne publikowane są w oficjalnym dzienniku urzędowym Algierii : Journal Officiel (www.joradp.dz). Ogłoszenia o międzynarodowych przetargach w Algierii publikuje oficjalny biuletyn zamówień publicznych „BOMOP” (www.anep.com.dz serwis płatny). Znaczącą ich część zamieszcza także miejscowa prasa, w tym najwięcej codzienna gazeta państwowa w języku francuskim „El Moudjahid” (www.elmoudjahid.com). Informacje o przetargach w należącym w 100% do państwa algierskim sektorze ropy i gazu publikuje specjalistyczne wydawnictwo BAOSEM (www.baosem.com lub www.mem-algeria.org serwis płatny), który podaje także ich rozstrzygnięcia. Część przetargów ma charakter zamknięty, to znaczy nie są one ogłaszane publicznie i ich organizatorzy sami wysyłają zaproszenia do uczestnictwa w nich jednym bądź kilku potencjalnym oferentom. Procedury przetargowe przeprowadzają wyspecjalizowane struktury poszczególnych resortów i instytucji bądź firmy prywatne  (ale tylko działające w formie spółki), które zgodnie z posiadanymi uprawnieniami realizują zaopatrzenie na potrzeby państwa. Algierskie procedury przetargowe w powszechnej opinii uznawane są za zbiurokratyzowane, nadmiernie rozciągnięte w czasie (od momentu ogłoszenia przetargu do jego rozstrzygnięcia, a zwłaszcza rozpoczęcia realizacji dostaw), z dużą liczbą kryteriów i wymogów do spełnienia, w szczególności wymagających w części finansowej, gdzie m.in. istnieje obowiązek wpłaty wraz ze składaną ofertą gwarancji / kaucji (w wysokości od 1 do 10% jej wartości). Przy kontraktach dużej wartości są to znaczące kwoty, z reguły niedostępne dla mniejszych firm, które w ten sposób nie mają szans na samodzielne uczestnictwo w przetargu.

  W październiku 2010 r.  wprowadzony został  nowy kodeks zamówień publicznych  (opublikowany w algierskim Dzienniku Urzędowym nr 58 z 7.10.2010, dostępny na stronie internetowej www.joradp.dz). Dekret określa główne założenia funkcjonowania rynku publicznego w Algierii, w tym potwierdza zasadę wprowadzoną w ramach Uzupełniającego Prawa Finansowego 2010 (LFC 2010) zobowiązującą zagraniczne spółki, które uzyskały kontrakty w wyniku przetargów publicznych, do reinwestycji w Algierii w stowarzyszeniu z tutejszymi partnerami (49/51%). Zapewnia też algierskim przedsiębiorcom tzw. marżę preferencyjną nie mniejszą niż 25% wartości zamówienia.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Straty ponoszone przez gospodarkę algierską z tytułu wprowadzania na rynek podróbek towarów oraz piractwa szacowane są na kwotę 200 mln Euro rocznie. Zjawiska te dotykają praktycznie wszystkie dziedziny i branże, a w szczególności oprogramowanie informatyczne, części samochodowe, kosmetyki, używki, produkty spożywcze i odzież. Wprowadzane rozwiązania legislacyjne i prawodawstwo algierskie w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej zgodne są z wymaganiami międzynarodowymi. Do zbioru właściwych instytucji algierskich w dziedzinie ochrony wartości przemysłowej i intelektualnej należy zaliczyć: administrację celną www.douane.gov.dz ,  ONDA - narodowy urząd praw autorskich i  praw pokrewnych www.onda.dz, INAPI – algierski narodowy instytut własności przemysłowej www.inapi.org, DGCERF www.mincommerce.gov.dz – generalna dyrekcja kontroli gospodarczej i zwalczania wykroczeń celnych i skarbowych.

   

   

  5.6. Informacje o aktach prawnych.

   

  Podstawowym źródłem informacji o obowiązujących w Algierii aktach prawnych są:

   

  • w dziedzinie aktywności inwestorów zagranicznych na rynku algierskim:

  www.andi.dz Agence Nationale de Développement des Investissements (narodowa agencja rozwoju inwestycji) -  przedstawia w sposób kompleksowy wszelkie zagadnienia, w tym teksty aktów prawnych, dotyczące realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz innych możliwych form zaangażowania firm zagranicznych na rynku algierskim jak partnerstwo, wspólne przedsięwzięcia oraz udział w procesach  prywatyzacyjnych.

  Powyższa tematyka prezentowana jest również, w odpowiednim stopniu i zakresie, przez następujące algierskie instytucje:

  www.mipmepi.dz  Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement (ministerstwo przemysłu, małej i średniej przedsiębiorczości i promocji inwestycji),   

  www.mincommerce.gov.dz Ministère du Commerce (ministerstwo handlu),

  www.douane.gov.dz  Direction Générale des Douanes (główna dyrekcja ceł),

  www.bank-of-algeria.dz Banque d’Algérie (bank centralny Algierii),

  www.mem-algeria.org Ministère de l’Energie et des Mines (ministerstwo energii i górnictwa) oraz  www.sonatrach-dz.com państwowe przedsiębiorstwo węglowodorów „Sonatrach” (możliwości współpracy z algierskim sektorem  ropy i gazu), 

  www.anpm.gov.dz  ANPM - Agence Nationale du Patrimoine Minier  (narodowa agencja ds. górnictwa).

   

  • w kwestiach podatkowych:

  www.mfdgi.gov.dz oficjalna strona algierskiej administracji podatkowej,

  www.andi.dz Agence Nationale de Développement des Investissements (narodowa agencja  rozwoju inwestycji).

   

  • teksty aktów prawnych:

  www.joradp.dz Journal Officiel (strona internetowa oficjalnego dziennika urzędowego Algierii) - teksty aktów prawnych w formacie PDF.

   

  W dalszym ciągu obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie realizacji inwestycji na rynku algierskim są:

  - rozporządzenie nr 01-03 z 20 sierpnia 2001 r. zmienione rozporządzeniem nr 06-08 z 15 lipca 2006, w sprawie rozwoju inwestycji, zwane Kodeksem  Inwestycyjnym,

  - dekret nr 06-356 z 9 października 2006 r. w sprawie uprawnień, organizacji i funkcjonowania Narodowej Agencji Rozwoju Inwestycji (ANDI).

  Ich zapisy od lat uznawane są za jedne z najbardziej zachęcających do realizacji inwestycji spośród wszystkich państw południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Pomimo tego poziom dotychczasowego zaangażowania inwestycyjnego zagranicy w Algierii, w sektorach innych niż ropa i gaz, jest uznawany przez władze w Algierze za niewystarczający. Obawy co do utrzymania tego niekorzystnego stanu rzeczy, a nawet częściowego wycofania się zagranicznych inwestorów z Algierii, wywołały wprowadzone zmiany istniejących zasad prowadzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i handlu zagranicznego na rynku algierskim - rozporządzenie nr 09-01 z 22 lipca 2009 r. (Uzupełniające Prawo Finansowe 2009 - LFC 2009). Władze w Algierze uzasadniały wprowadzanie tego typu regulacji koniecznością uzdrowienia rodzimego sektora handlu zagranicznego oraz zmniejszenia algierskiego importu.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  Strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze : www.alger.trade.gov.pl;  e-mail : alger@trade.gov.pl .

   

   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Administrację gospodarczą stanowią niżej wymienione podmioty:

   

  • Premier Ministre - premier  www.premier-ministre.gov.dz ; www.cg.gov.dz
  • Ministère du Commerce - ministerstwo handlu  www.mincommerce.gov.dz
  • Ministère des Finances -  ministerstwo finansów  www.mf.gov.dz
  • Ministère de l’Energie et des Mines - ministerstwo energii i górnictwa www.mem-algeria.org
  • Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement - ministerstwo przemysłu, małej i średniej przedsiębiorczości i promocji inwestycji   www.mipmepi.dz
  • Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  - ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi  www.minagri.dz
  • Ministère des Transports - ministerstwo transportu  www.ministere-transports.gov.dz
  • Ministère de la Peche et des Ressources Halieutiques - ministerstwo rybołówstwa i zasobów rybackich   www.mpeche.gov.dz
  • Minister de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement - ministerstwo zagospodarowania przestrzennego i środowiska  www.matev.gov.dz
  • Ministère des Travaux Publics - ministerstwo robót publicznych www.mtp.gov.dz
  • Ministère des Ressources en Eau - ministerstwo zasobów wodnych www.mre.dz
  • Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication - ministerstwo poczty, technologii informacyjnych i łączności  www.mptic.dz
  • Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme  - ministerstwo gospodarki mieszkaniowej i urbanistyki  www.mhu.gov.dz
  • Ministere du Tourisme et de l’Artisanant – ministerstwo turystyki i rzemiosła www.mta.gov.dz
  • Agence Nationale de Développement des Investissements – narodowa agencja rozwoju inwestycji  www.andi.dz
  • Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur - narodowa agencja promocji handlu zagranicznego www.algex.dz
  • Bank of Algeria - bank centralny Algierii www.bank-of-algeria.dz
  • Inne banki algierskie : BEA- Banque  Extérieure d’Algérie  www.bea.dz , BADR - Banque de l’Agriculture et du Développement Rural  www.badr-bank.dz  , BDL - Banque du Développement Local  www.bdl.dz , CPA - Crédit Populaire d’Algérie  www.cpa-bank.dz
  • Office National des Statistiques – narodowy urząd statystyczny www.ons.dz
  • Direction Générale des Douanes – główna dyrekcja ceł Algierii www.douane.gov.dz

   

   

  6.2. Samorząd gospodarczy.

   

  Samorząd gospodarczy w Algierii tworzą:

   

  • Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie – algierska izba handlu i przemysłu www.caci.dz
  • Forum des Chefs d’Entreprises - forum szefów przedsiębiorstw www.fce.dz
  • Club des Entrepreneurs et des Industriels de la Mitidja - zrzeszenie przedsiębiorców i przemysłowców z regionu Mitidja www.ceimi.org

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  • Dziennik ekonomiczny (w języku francuskim) : Le Maghreb www.lemaghrebdz.com
  • Najważniejsze algierskie dzienniki ze zwiększoną ilością informacji ekonomicznych:

  - w języku francuskim: El Moudjahid www.elmoudjahid.com, El Watan

               www.elwatan.com, Liberté www.liberte-algerie.com, Le Quotidien d’Oran 

               www.quotidien-oran.com, La Tribune www.latribune-oneline.com

               - w języku arabskim: El Khabar www.elkhabar.com,

               El Youm www.akhbarelyoum.dz,

  • Jeune Afrique (tygodnik wydawany we Francji, zamieszczający również dużą  ilość informacji ekonomicznych o Algierii) www.jeuneafrique.com
  • Inne wydawnictwa  ekonomiczne  (w języku francuskim): 

               - miesięczniki: Le Phare www.kgn-lephare.com

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  W Algierii nie działają strony internetowe poświęcone ekonomii. Pewną ilość informacji ekonomicznych zamieszcza www.tsa-algerie.com oraz portale algierskich gazet codziennych.

  11 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: