close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NIDERLANDY

 • Holandia

  •  

    Informacje o kraju


    

   Nazwa kraju. Królestwo Niderlandów (Koninkrijk der Nederlanden) położone jest Europie Zachodniej i na wyspach karaibskich. Cztery części Królestwa to Niderlandy, Aruba, Curacao i Sint Maarten. Niderlandy położone w Europie Zachodniej graniczą z Morzem Północnym, Belgią i Niemcami. Niderlandy karaibskie (Caribisch Nederland) to trzy gminy zamorskie - Bonaire, Sint Eustatius i Saba położone na wyspach na Morzu Karaibskim. Niderlandy są często nazywane Holandią, jednak Północna i Południowa Holandia to obecnie jedynie dwie zachodnie, nadmorskie prowincje, które odgrywały dominującą rolę w historii kraju.  

    

   Położenie geograficzne kraju. Holandia leży w delcie trzech dużych rzek – Renu, Mozy i Skaldy. 1/4 obszaru Holandii położona jest poniżej poziomu morza. Nisko położone tereny składają się głównie z ‘polderów’, płaskich obszarów lądu otoczonych rowami, gdzie poziom wody jest sztucznie kontrolowany. Kontrolowanie przepływów wody wymaga działania wielu osób i instytucji, co nauczyło Holendrów współpracy zespołowej. Holendrzy są dumni z posiadanych umiejętności w zarządzaniu wodą. Ich stała walka w osuszaniu lądu pomogła im wykształcić zdolności do przetrwania (can - do attitude). To jest powód dla którego partnerzy europejscy i społeczność międzynarodowa uznaje Holendrów jako potrafiących budować pomosty we współpracy.              

    

   Powierzchnia i ludność kraju. Holandia ma relatywnie małą powierzchnię kraju - 41,500 km kwadratowych (obszar lądu 33,800 km i obszar wody 7,700 km), zamieszkałą przez  17,1 milionów ludzi, w tym 13,2 miliona to rdzenni Holendrzy. Największe grupy cudzoziemców pochodzą z Turcji (400 tys. osób), Maroko (380), Indonezji (370), Surinamu (250), Antyli Holenderskich (150), a z państw europejskich - z Niemiec (360) i Polski (150). Stolicą kraju jest Amsterdam, siedziba rządu znajduje się w Hadze.         

    

   Konkurencyjność gospodarki kraju. Holandia jest jednym z najlepiej przygotowanych krajów w Europie do prowadzenia działalności gospodarczej (według the Economist Intelligence Unit). Jednym z głównych czynników jest wysoko wykwalifikowana, elastyczna i umotywowana siła robocza w kraju. Koszty pracy nie są decydujące, duże znaczenie ma elastyczność umów pracy, ułatwienia dla zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, w tym dostosowane podejście rządu do oferowania ułatwień i korzyści podatkowych.  Centralne położenie geograficzne kraju, w powiązaniu z bardzo dobrą infrastrukturą i usługami logistycznymi, zachęca liczne firmy europejskie, amerykańskie i azjatyckie do lokowania ich głównych firm w Holandii.  Obecnie ponad 500 największych firm globalnych ma swoje biura w tym kraju.    

    

   Światowy Ranking Konkurencyjności (2016-2017) – Szwajcaria 5.81; Singapur 5.72; USA 5.7, Holandia 5.57; Niemcy 5.57; Szwecja 5.53; Wielka Brytania 5.49;  Japonia 5.48; Hongkong, Chiny 5.48; Finlandia 5.44 [źródło: World Economic Forum 2016]       

     

   Poziom życia w kraju. Holandia zajmuje wysokie miejsce w światowych rankingach w zakresie warunków jakości życia. Warunki mieszkaniowe są korzystniejsze niż w innych krajach, w kraju jest wiele międzynarodowych szkół, duża liczba szkół (130 w 2015 r.) kształci w dwóch językach (holenderskimi i angielskim). Holenderski system ochrony zdrowia cieszy się również wysoką opinią pod względem jakości, dostępu i finansowania usług medycznych.

    

   Jakość życia (2015) – Szwajcaria 9.73; Austria 9.57; Norwegia 9.51; Nowa Zelandia 9.38; Kanada 9.36;  Dania 9.31; Australia 9.25; Holandia 9.24; Niemcy 9,21; Szwecja 9.17 [źródło: IMD 2016]

    

   Obowiązek wizowy. Holandia jako strona układu z Schengen nie utrzymuje stałych przejść granicznych, za wyjątkiem portów morskich i lotnisk, które są zewnętrznymi granicami obszaru Schengen. Służby celne, straż graniczna i inne właściwe służby przeprowadzają wyrywkowe kontrole na terytorium całego państwa. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport lub dowód osobisty. https://www.government.nl/topics/visa-for-the-netherlands-and-the-caribbean-parts-of-the-kingdom

    

   System administracyjny


    

   Ustrój polityczny. Holandia jest monarchią konstytucyjną. Obecnie panującym monarchą jest król Wilhelm Aleksander (nid: Willem-Alexander), który zasiada na tronie od 30 kwietnia 2013 r. Następczynią tronu jest najstarsza z trzech córek Wilhelma – księżniczka Cathrina Amalia. Król jest głową państwa dla całego Królestwa i każdego z czterech krajów, wchodzących w jego skład (Niderlandów, Aruby, Curacao, Sint-Maarten). Karaibskie części Królestwa (Aruba, Curacao, Sint Maarten) posiadają gubernatora, reprezentującego monarchę. Władza polityczna wynika z demokratycznego systemu parlamentarnego opartego na spisanej Konstytucji, która zapewnia ochronę indywidualnych wolności obywatelskich.   

       

   Władza ustawodawcza. Parlament (Staten-Generaal) składa się z dwóch izb. Izba Wyższa (Izba Pierwsza – Erste Kamer), odpowiednik polskiego Senatu - liczy 75 członków wybieranych pośrednio przez członków stanów Prowincji (Provinciale Staten) na 4 letnią kadencję. Izba Niższa (Izba Druga – Tweede Kamer), odpowiednik polskiego Sejmu – liczy 150 członków, wybieranych w wyborach powszechnych również na 4-letnią kadencję. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel Królestwa Niderlandów, który ukończył 18 rok życia. Ostatnie wybory do Izby Wyższej odbyły się w 2015 r., natomiast wybory do Izby Niższej odbyły się 15 marca 2017 r. Ilość mandatów uzyskanych przez poszczególne partie w wyborach do Izby Niższej (Tweede Kamer) : Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD): 33 mandaty, Partia Wolności (PVV) - 20, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) - 19, Demokraci 66 (D66) – 19, Partia Zielonych (GroenLinks) – 14, Partia Socjalistyczna (SP) – 14, Partia Pracy (PvdA) – 9, Unia Chrześcijańska (CU) – 5, inne partie : PvdA (5), 50+(4), SGP (3), DENK (3), FvD (2). Frekwencja wyborcza wyniosła 81,9%.   

    

   Władza wykonawcza. Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd składający się formalnie z premiera, ministrów i Króla. Uchwały rządowe podpisywane są przez Króla. Członków gabinetu formalnie mianuje Król, jednak odpowiedzialność polityczną ponoszą wyłącznie ministrowie. Premier ma ograniczoną władzę nad Radą Ministrów i często bywa określany jako primus inter pares (pierwszy pośród równych). Do jego obowiązków należą - przewodniczenie gabinetowi rządowemu, sprawowanie stanowiska Ministra Spraw Ogólnych (Minister van Algemene Zaken), cotygodniowe spotkania z Królem w celu omówienia polityki rządu oraz reprezentowanie Niderlandów na arenie międzynarodowej. Obecnie (maj 2017) trwają rozmowy partii politycznych w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Informacje dotyczące struktury i bieżącej działalności rządu znajdują się na stronie https://www.government.nl/

    

   Podział administracyjny kraju.  Holandia składa się z 12 prowincji (Południowa Holandia, Północna Holandia, Utrecht, Północna Brabancja,  Limburgia, Zelandia, Geldria, Groningen, Drenthe, Fryzja, Flevoland, Overijssel). Ciałem stanowiącym na szczeblu prowincji są Stany Prowincji (Provinciale Staten) mające kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzenia w energię, działań socjalnych, kultury i sportu. Zarząd każdej prowincji tworzy władze wykonawcze prowincji (het college van gedeputeerde staten), komisarz Króla jest przewodniczącym. Holandia posiada 388 gmin (gemeenten) i trzy ‘specjalne’ gminy położone na Karaibach (Bonaire, Saba, Sint-eustatius). Dbają one o infrastrukturę w zakresie wód i transportu, mieszkalnictwa, oświaty publicznej, gminnej opieki społecznej i zdrowotnej, kultury, sportu i rekreacji. Zarząd gminy tworzy burmistrz (przewodniczący mianowany przez rząd), rada gminy oraz kolegium składające się z burmistrza i członków zarządu gminy (wykonywanie uchwał). Obywatele krajów UE są uprawnieni do głosowania w wyborach lokalnych zaraz po osiedleniu się w Holandii. Obcokrajowcy spoza UE muszą przebywać legalnie w kraju co najmniej 5 lat, aby otrzymać takie prawo.        

    

   Struktura administracji gospodarczej kraju. W Holandii, za politykę gospodarczą odpowiada Ministerstwo ds. Gospodarczych. W ramach swoich kompetencji zajmuje się ono również sprawami rolnictwa. Kompetencje wykonawcze w administracji gospodarczej sprawują : Holenderskie Biuro Patentowe (Octrooicentrum) w ramach Holenderskiej Agencji ds. Przedsiębiorczości i Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM). Kwestiami prognozowania ekonomicznego i statystyki zajmują się  Biuro ds. Analizy Polityki Gospodarczej (CPB) http://www.cpb.nl/en  i Holenderskie Biuro Statystyczne (CBS) https://www.cbs.nl/en-gb .       

    

   Sądownictwo gospodarcze. W Holandii nie istnieją osobne sądy gospodarcze czy nawet odpowiednie wydziały w sądach powszechnych. Sprawy gospodarcze (dotyczące np. prawa kontraktowego) są rozpatrywane przez wydziały cywilne sądów okręgowych. Holandia jest podzielona na 11 sądów okręgowych, 4 sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. Większość spraw rozpoczyna się w sądzie okręgowym. Każdy sąd okręgowy składa się maksymalnie z pięciu wydziałów, które zawsze prowadzą sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, kryminalnego lub ponad okręgowego. Jeżeli jedna ze stron procesu nie zgadza się z jego postanowieniem, sprawa może zostać rozpatrzona przez sąd apelacyjny i odpowiednio skierowana do Sądu Najwyższego https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/contents/the-dutch-court-system. W Holandii szeroko rozpowszechniona jest działalność sądów arbitrażowych. Główne organizacje zaangażowane w arbitraż to : Izba Przemysłowo Handlowa (Kamer van Koophandel) www.kvk.nl  i Niderlandzki Instytut Arbitrażowy (Netherlands Arbitrage Instituut) http://www.nai-nl.org/en/. Podstawowa baza danych publikacji urzędowych, dzienników ustaw, dokumentów parlamentarnych znajduje się na stronie https://www.overheid.nl/. Opis holenderskiego porządku prawnego w języku polskim dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (Europejska Sieć Sądownicza ds. Cywilnych i Handlowych  https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-nl-pl.do

    

   Gospodarka


    

   Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.  Pod względem terytorium i ludności, Holandia nie jest dużym krajem, zajmuje odpowiednio 134 i 65 miejsce na świecie. Natomiast aktywność gospodarcza plasuje Holandię znacznie wyżej. Rozmiar gospodarki, mierzony wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyniósł 679 mld euro w 2015 r. Holandia jest 17 największą gospodarką świata i 6 największą gospodarką w Unii Europejskiej.

    

   PKB w 10 największych gospodarkach UE (2015) w milionach euro - Niemcy 3.025.000; Wielka Brytania  2.568.941; Francja 2.183.631; Włochy 1.636.372; Hiszpania 1.081.190; Holandia 678.572; Szwecja 444.235; Polska 427.737; Belgia 409.407; Austria 337.162; [źródło: Eurostat, 2016]  

    

   Holandia jest jednym z najzamożniejszych krajów Unii Europejskiej. Wartość holenderskiego PKB na jedną zatrudnioną osobę wynosi 47,146 USD, w Luksemburgu 50,499 USD, w Niemczech 42,123 USD. Średni wysoki dochód na osobę w Niderlandach jest wynikiem wysokiego udziału w rynku pracy i wysokiej produktywności zawodowej mieszkańców kraju.

    

   PKB na osobę (2014) skorygowane parytetem siły nabywczej w dolarach amerykańskich rocznie - Luksemburg 98.328; Szwajcaria 57.246; USA 54.640; Irlandia 47.796; Holandia 47.635; Austria 46.171; Szwecja 45.152; Niemcy 44.985; Dania 44.889; EU-28 36.237 [źródło:  OECD 2015].

    

   W Holandii ludność aktywna zawodowo jest dobrze wykształcona, pracownicy mają zdolność do współpracy międzynarodowej, wielu z nich mówi więcej niż jednym językiem obcym. Wysoki poziom edukacji i silne fundamenty gospodarcze umożliwiają pracownikom wysoką produktywność pracy.  Jest wartym odnotowania, że Holendrzy łączą wysoką wydajność pracy z wysokim poziomem obecności na rynku pracy, również wśród grupy zawodowej pracowników o średnich i niskich kwalifikacjach.       

    

   PKB na godzinę, skorygowane parytetem siły nabywczej w dolarach amerykańskich (2015) - Belgia 67;  USA 67; Holandia 65; Irlandia 65; Niemcy 64; Francja 64; Dania 63; Szwajcaria 61; Szwecja 60; Austria 56 [źródło: The Conference Board 2015]     

    

   Sytuacja budżetowa kraju. W 2016 r. gospodarka holenderska (PKB) wzrosła o 2,2%, był to najwyższy poziom od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Dług rządowy na koniec roku wyniósł 434 mld euro (62,3% PKB), był o 32 mld euro niższy niż rząd holenderski założył w planie budżetowym (2016 Budget Memorandum). W 2016 r., po raz pierwszy  od 2008 r., rząd centralny wydał na działania publiczne mniej środków niż otrzymał. Doprowadziło to do nadwyżki budżetu w wysokości 2.9 mld euro. Powodem tej sytuacji były większe niż oczekiwano dochody z podatków i ubezpieczeń społecznych, jednocześnie wydatki były niższe od zaplanowanych.

    

   Deficyt budżetowy i dług publiczny rządu holenderskiego w latach 2010 -2016.

    

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   2016

   Deficyt budżetowy % PKB

   -5.0

   -4.3

   -3.9

   -2.4

   -2.3

   -2.1

   0.4

   Deficyt budżetowy mld euro

   -31.5

   -27.6

   -25.1

   -15.5

   -15.0

   -14.1

   2.9

   Dług publiczny % PKB

   59.3

   61.6

   66.4

   67.7

   67.9

   65.2

   62.3

   Dług publiczny w mld euro

   375

   396

   428

   442

   450

   441

   434

   Dług publiczny na osobę w euro

   23,000

   24,000

   26,000

   26,000

   27,000

   26,000

   26,000

    

   Inflacja. Holandia cieszy się dobrą reputacją w zakresie polityki monetarnej. Na długo przed wprowadzeniem waluty euro, wzrost cen w Holandii był na umiarkowanym poziomie dzięki właściwej polityce monetarnej holenderskiego Banku Centralnego (DNB). Rynki produktowe i rynek pracy działają relatywnie dobrze, co pomaga stabilizować wzrosty cen.

    

   Średnia roczna inflacja (2007-2015) – Szwajcaria 0.0; Strefa Euro 1.3, Niemcy 1.3; Holandia 1.3; Luksemburg 1.5; Belgia 1.6; USA 1.6; Dania 1.8; Austria 2.0; Wielka Brytania 2.5  [źródło OECD 2016]       

    

   Zatrudnienie. Holandia posiada relatywnie stabilny rynek pracy - liczba strajków pracowniczych w kraju jest mała – przyczynia się to do utrzymywania dobrego klimatu dla biznesu. Znacząca liczba populacji zdolna do aktywności zawodowej podejmuje pracę, jest to wskaźnik lepszy niż średnia w państwach OECD i w krajach strefy euro.

    

   Wskaźniki zatrudnienia  (2015) – Szwajcaria 80.2; Szwecja 75.5; Holandia 74.1; Niemcy 74.0; Dania 73.5; Wielka Brytania 73.2; Austria 71.1; Finlandia 68.7; USA 68.7; kraje OECD 66.3 [źródło OECD 2016]     

      

   Relatywnie duża cześć mieszkańców kraju pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to często świadoma decyzja, która pozwala łączyć zadania zawodowe i rodzinne.  W porównaniu do danych międzynarodowych, w Holandii liczba osób - w szczególności kobiet - które pracują w zmniejszonym wymiarze czasu, jest wysoka. Blisko 75% wszystkich takich pracowników, to kobiety.  Jednak, średnia liczba godzin pracy tygodniowo pracowników jest na zbliżonym poziomie do innych państw strefy euro. To samo odnosi się do liczby godzin przepracowanych w ciągu roku przez pełno etatowych pracowników. 

    

   Praca w niepełnym wymiarze godzin (2015) mierzona jako % wszystkich zatrudnionych – Holandia 38.5; Szwajcaria 26.8; Wielka Brytania 24.0; Irlandia 23.3; Niemcy 22.4; Austria 21.0; Dania 20.0; Włochy 18.7; Belgia 18.2; Luksemburg 14.9 [źródło OECD 2016].    

    

   Bezrobocie. Wskaźnik bezrobocia w Holandii jest jednym z najniższych w Europie. Od 2007 r. do 2015 r., średnio 5.5% potencjalnej siły roboczej pozostawało bez pracy, podczas gdy w całej strefie euro było to 10.0%. W wyniku ostatniego światowego kryzysu, bezrobocie w Holandii wzrosło. We wrześniu 2016 r. wynosiło 5.7% w porównaniu do średniej 10.0% w krajach strefy euro [Eurostat 2016]. Co więcej, w Holandii bezrobocie w grupie osób młodych jest na niskim poziomie. We wrześniu 2016 r. wskaźnik holenderskiej potencjalnej siły roboczej w wieku poniżej 25 lat wynosił 10.5%, w porównaniu do państw strefy euro, gdzie średnia wyniosła 20.3%.       

    

   Średni wskaźnik bezrobocia (2007-2015) mierzony jako % całej populacji pracującej – Szwajcaria 4.1; Austria 5.1; Holandia 5.5; Dania 6.2; Niemcy 6.3; USA 7.2%; Szwecja 7.6; Belgia 7.9; strefa euro 10.0 [źródło: OECD 2016]   

    

   Wymiana handlowa. Holandia ma gospodarkę otwartą na zagranicę i poziom handlu z innymi krajami jest wysoki. Według danych holenderskiego Biura ds. Analiz Ekonomicznych, Holandia uzyskuje 33% swoich dochodów z eksportu towarów i usług. W 2015 r. wartość eksportu była na poziomie 81.8% PKB kraju. 

    

   Holenderski eksport towarów i usług mierzony jako % do PKB – (1970) 44.8; (1975) 49.8; (1980) 52.3; (1985) 62.1; (1995) 56.1; (2000) 70.1; (2005) 69.6; (2015) 81/8 [źródło: CPB 2016]

    

   Holandia zajmuje prominentne 5 miejsce największego eksportera towarów na świecie. W 2015 r. Holandia wyeksportowała towary o wartości 668 mld euro, co stanowiło 3.5% światowego handlu łącznie. Holandia jest również znaczącym eksporterem usług komercyjnych – w 2015 r. wyniósł on 180 mld USD (162 mld euro), co uplasowało Holandię na 6 miejscu na świecie.

    

   10 największych eksporterów towarów na świecie w 2015 r. w mln USD – Chiny 2,281.856; USA 1,503,870; Niemcy 1,331,194; Japonia 625,025; Holandia 567,700; Korea Południowa 526,901; Francja 506,130; Hongkong, Chiny 498,558; Wielka Brytania 465,922; Włochy 458,751 [źródło: WTO 2016]  

    

   Kierunki geograficzne holenderskiego eksportu w mld euro (2015) – Europa 329,5; Afryka 14,2; Ameryka Północna 21,2; Ameryka Środkowa i Południowa 10,2; Bliski Wschód 13,4; Azja 34,4; Oceania 2,7 [Centralne Biuro Statystyczne Holandii 2016]

    

   Struktura holenderskiego eksportu mierzona wartością mld euro (2015) – Żywność i żywy inwentarz 58,4; napoje i tytoń 6,11; surowce niejadalne/non-edible 19,8; paliwa mineralne 57,0; oleje i tłuszcze zwierzęce oraz rośliny 3,5; produkty chemiczne 78,2; wyroby gotowe 36,9; maszyny i urządzenia do transportu 119,0; inne towary gotowe 45,9; inne 2,7 [źródło CPB 2016]               

    

   Holandia jest 8 światowym importerem towarów, w 2015 r. o wartości 507 mld USD, co stanowiło 3.1% udziału w handlu światowym. Holandia jest również znaczącym - 7 na świecie importerem usług komercyjnych o wartości 157 mld USD (118 mld euro) w 2014 r.  Największym partnerem handlowym Holandii są Niemcy. W 2015 r. 17,2 % wszystkich importowanych produktów pochodziło z Niemiec. Blisko połowę wszystkich produktów zakupionych w Niemczech stanowiły produkty chemiczne i maszyny. Belgia (9.8% całego importu towarów) i Chiny (9.1%) były odpowiednio drugim i trzecim partnerem importowym Holandii.

    

   10 największych importerów towarów w 2015 r. w mln USD – USA 2,306,822; Chiny 1.681,671; Niemcy 1,056,341; Wielka Brytania 629,229; Japonia 626,083; Francja 572,693; Hongkong, Chiny 547,568; Holandia 506,972; Korea Południowa 436,548; Kanada 418,801 [źródło: WTO 2016]

    

   Kierunki geograficzne holenderskiego importu w mld euro (2015) – Europa 231,9; Afryka 11,5; Ameryka Północna 34,3; Ameryka Środkowa i Południowa 11,6; Bliski Wschód 9,8;  Azja 77,5; Oceania 1,4 [Centralne Biuro Statystyczne Holandii CPB 2016]    

    

   Struktura holenderskiego importu mierzona wartością w mld euro (2015) -  Żywność i żywy inwentarz 37,2; napoje i tytoń 4,1; surowce niejadalne/non-edible 13,7; paliwa mineralne 64,2; oleje i tłuszcze zwierzęce oraz rośliny 4,0; produkty chemiczne 53,7; wyroby gotowe 36,9; maszyny i urządzenia do transportu 115,6; inne towary gotowe 47,7; inne 1,0 [źródło CPB 2016]

    

   Inwestycje zagraniczne. Przedsiębiorstwa holenderskie są mocno zorientowane na współpracę zagraniczną. Wartość holenderskich inwestycji za granicą jest znacząca, pod koniec 2015 r. łączne inwestycje zagraniczne przekroczyły 1,074 mld USD, czyniąc Holandię - 9 największym inwestorem zagranicznym na świecie.

    

   Najbardziej znaczący zagraniczni inwestorzy na świecie w mld USD (2015) – USA 5,983; Chiny, włączając Hongkong 2,496; Niemcy 1,812; Wielka Brytania 1,583; Francja 1,314; Japonia 1,227; Szwajcaria 1.138; Kanada 1,078; Holandia 1,074; Irlandia 793 [źródło: UNCTAD 2016]  

    

   W 2015 r. do Holandii  napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 707 mld USD (667 mld Euro), co stanowiło 88.3% PKB kraju (DNB 2016). Jest cechą wyróżniającą, że nieduży kraj jak Holandia, przyciąga tak dużo inwestycji zagranicznych. Inwestorzy zagraniczni stworzyli 15% miejsc pracy w sektorze prywatnym (935.310 miejsc pracy). W grupie 6.300 firm zagranicznych, prowadzących działalność w Holandii, sprowadzonych staraniem Holenderskiej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych znajdują się m.in. firmy z Ameryki Północnej (np. Abbott Laboratories, Boeing, Bombardier, Cisco Systems, Dow, Eastman Chemical, Heinz, Medtronic, NCR Corporation, Reebok), z Europy (np. Bosch, Danone, Siemens, RWE) oraz Azji i Bliskiego Wschodu (np. Astellas, BenQ, Daewoo, Fujifilm, Giant,  Hitachi, Huawei, ICBC, LG Electronics, SABIC, Samsung, Saudi Aramco, Tata Consultancy Services, Teijin, Yakult).

    

   Główni odbiorcy inwestycji zagranicznych w mld USD (2015) – USA 5,588; Chiny, w tym Hongkong 2,794; Wielka Brytania 1,457; Niemcy 1,121; Singapur 978; Szwajcaria 833; Francja 772; Kanada 756; Holandia 707; Australia 537 [źródło: UNCTAD 2016]           

    

   Główne wskaźniki makroekonomiczne Holandii w latach 2009 – 2016

    

   2009

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   2016

   PKB na 1 mieszkańca (w tys. euro)

   37,4

   38,0

   38,5

   38,5

   38,8

   39,3

   39,9

   b.d.

   PKB kraju (w mld euro)

   617

   631

   643

   645

   653

   663

   676

   b.d.

   PKB (dynamika w %)

   -3,8

   1,4

   1,7

   -1,1

   -0.2

   1,4

   2,0

   2,1

   Inflacja (w %)

   1,2

   1,3

   2,3

   2,5

   2,5

   1,0

   0,6

   0,3

   Bezrobocie (w%)

   4,4

   5,0

   5,0

   5,8

   7,3

   7,4

   6,9

   6,0

   http://statline.cbs.nl/Statweb/?LA=en

    

   Perspektywa średnioterminowa. CPB prognozuje, że w latach 2018-2021, gospodarka holenderska będzie rosła w tempie 1,7% rok do roku. Inflacja i poziom stóp procentowych pozostaną na niskim poziomie. Budżet rządowy w 2021 r. planuje uzyskać nadwyżkę w wysokości 1.3% PKB. Wzrost gospodarczy w powiązaniu z nadwyżka budżetową spowoduje zmniejszenie długu publicznego w 2021 r. do poziomu 46,6% PKB. Potencjał wzrostu gospodarki holenderskiej prawdopodobnie będzie się zmniejszał. Roczne wzrosty PKB na poziomie 3, 4 czy 5% należą już do przeszłości. W przyszłości wzrost gospodarczy będzie głównie generowany przez wzrost produktywności pracy. Bez rozwoju technologicznego będzie się obniżać. W powiązaniu z mniej lub bardziej stabilną siłą roboczą, oczekiwany procentowy wzrost gospodarczy na poziomie zaczynającym się od ’1‘ stanie się normalnością. W rezultacie trwale niskiego wzrostu, recesje gospodarcze będą mogły zdarzać się częściej i trwać dłużej. Niski wzrost strukturalny będzie pociągał za sobą niskie realne stopy procentowe, redystrybucja dochodów w społeczeństwie będzie utrudniona. Rząd będzie potrzebował dostosować się do odpowiedzialnego i zrównoważonego budżetu. Imigracja może przyczynić się do wzrostu, ale dochód na mieszkańca będzie mógł zostać zwiększony jedynie w przypadku, napływu pracowników, którzy są zdolni do uzyskania wyższej produktywności niż średnia produktywność krajowa.       

             

   Główne sektory gospodarki. W swojej polityce gospodarczej, rząd holenderski koncentruje się na 9 sektorach, które mają największe znaczenie dla handlu międzynarodowego i inwestycji. W sektorach tych duże znaczenie mają programy badawczo rozwojowe.

    

   Sektor rolnictwa i produkcji żywności. Łączna wartość holenderskiego eksportu rolnego wyniosła 82,4 mld euro w 2015 r. Niemcy są największym konsumentem holenderskich produktów rolnych 11.1 mld euro w 2015 r.  Holandia jest drugim, po Chinach, największym producentem warzyw, czwartym największym producentem owoców, po USA, Hiszpanii i Chile.  Trzy z 25 największych światowych firm żywnościowych zlokalizowane są w Holandii. Więcej informacji http://www.dutchfoodinnovations.com/

    

   Sektor ogrodnictwa. Holandia jest niekwestionowanym światowym liderem na rynku kwiatów, roślin, nasion kwiatowych, ma 44% światowego rynku produktów kwiatowych, jest eksporterem nr 1 na świecie w zakresie żywych drzew, roślin, cebul, nasion, ciętych kwiatów. Holenderskie innowacje w ogrodnictwie stosowane w szklarniach obejmują - systemy nawodnienia, ruchome platformy, roboty, oświetlenie, recykling wody i odpadów. Holenderski sektor ogrodnictwa ma 75% wskaźnik eksportu, z tego powodu jest narażony na międzynarodowe zmiany popytu i cen, ale rynek ten systematycznie rośnie w tempie 1 do 25 rocznie. Więcej informacji : http://greenportholland.com/

    

   Sektor chemiczny. Holandia jest jednym z największych dostawców produktów i usług chemicznych w Europie. Konkurencyjność holenderskiego przemysłu chemicznego leży w jego wewnętrznej, między korporacyjnej integracji. Holandia posiada światowej klasy instytuty badawcze – TNO oraz uniwersytety w Delft, Twente, Wageningen i Eindhoven, długoletnią tradycję partnerstw publiczno-prywatnych (BE-Basic, Dutch Polymer institute) i centra COCI (Centres for Open Chemical Innovation). Więcej informacji : www.vnci.nl/english

    

   Przemysły kreatywne.  Holenderskie przemysły kreatywne (architektura, projektowanie, moda, gry i muzyka elektroniczna) znajdują się w czołówce rankingów światowych, oddziaływają na inne sektory, jak ochrona zdrowia, bezpieczeństw czy energia, tworzą nowe rozwiązania wobec wyzwań ekologicznych. Więcej informacji : www.creativeholland.com/en

    

   Sektor energii. Pięć rafinerii naftowych i port w Rotterdamie tworzą podstawową infrastrukturę przemysłu naftowego.  Rotterdam jest jednym z trzech największych centrów paliwowych (fuelhubs), obok Antwerpii i Gelsen-kirchen. W 2015 r. produkcja paliw mineralnych wyniosła 89,1 mld ton, ropy naftowej 103,1 mld ton. Holandia jest liderem w zakresie ekologicznej produkcji gazu (green gas), wytwarzanie gazu z biomasy zostało opatentowane przez holenderska firmę energetyczną ECN, rozwijane są technologie z zakresie ekologicznego gazu skroplonego (bio-LNG). Holandia ma doświadczenie w zakresie energii z przybrzeżnych farm wiatrowych, spalania biomasy w elektrowniach węglowych, przechowywania energii i ciepła oraz energii słonecznej (w 2016 r. zespół z Uniwersytetu w Delft ustanowił nowy rekord świata (NUNA8) najdłuższego przejazdu ‘samochodem słonecznym’ na dystansie 4,700 km. Więcej informacji : http://www.cleantechholland.com/

    

   Sektor wysokich technologii i materiałów. Holandia jest światowym liderem w rozwoju nowych technologii i materiałów (HTMS) używanych w systemach komunikacyjnych, lotnictwie, przemyśle samochodowym, urządzeniach medycznych, wytwarzania energii, pół przewodników. Holenderskie firmy wynalazły Wi-Fi, CD i DVD. Philips opracował płyty nośników danych Blu-ray, holender Jaap Haartsen wynalazł Bluetooth urządzenie bezprzewodowej komunikacji pomiędzy rożnymi urządzeniami elektronicznymi. Komponenty produkowane przez firmy holenderskie znajdują się w 90% wszystkich obwodów scalonych urządzeń produkowanych na świecie. Holandia jest również światowym liderem w projektowaniu i budowie nanotechnologii (inteligentna elektronika). Sektor HTMS odgrywa ma duże znaczenie w realizacji europejskich programów innowacyjnych, jak JTI ECSEL, programy Eureka ITA3 oraz PENTA, Horyzont 2020. https://www.hollandhightech.nl/int

    

   Sektor medyczny. Holandia zajmuje 8 miejsce na świecie pod względem technologicznych wniosków patentowych, w tym drugie miejsce na świecie pod względem patentów biotechnologicznych (według OECD). Firmy holenderskie są zdolne realizować zadania na każdym etapie, od projektowania szpitali, ich budowy i finansowania, sprzętu medycznego, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej, kwestii środowiskowych. Najważniejszym centrum naukowym jest Eindhoven, Philips jest światowym liderem w zakresie zobrazowań medycznych i monitoringu pacjenta, DSM jest liderem w zakresie biomateriałów, międzynarodowy standard posiadają partnerstwa publiczno-prywatne (Netherlands Genomic Initatvie) i instytuty naukowe (TI Pharma, CTMM i BMM). Więcej informacji : www.health-holland.com/portal

    

   Sektor logistyczny. Według Światowego Forum Ekonomicznego, jakość infrastruktury holenderskiej jest jedną z najlepszych na świecie, co jest odzwierciedlone w rankingach światowych infrastruktury w 2015 r. - morskiej (1 miejsce),  powietrznej (4), drogowej (2) i kolejowej (7).  Celem tego sektora jest uzyskanie 1 miejsca w światowym rankingu World Logistics w 2020 r. (obecnie 4 miejsce). Port w Rotterdamie jest 8 na świecie pod względem wielkości transportu ładunków morskich. Holenderska żegluga śródlądowa ma 54% wszystkich przewozów w Europie. Holenderska flota liczy 7,000 jednostek. Więcej informacji http://www.hollandlogisticslibrary.com/

    

   Sektor wodny. Holendrzy znani są ze swojego zintegrowanego podejścia do zarządzania wodą w równoważeniu potrzeb społecznych, ekonomicznych, technologicznych, środowiskowych (Building with Nature). Holendrzy rozpoczęli stosowanie innowacyjnych technologii recyklingu wody w latach 90-tych (poziom oczyszczania wody przemysłowej jest tak wysoki, że może być ona wykorzystywana w przemyśle spożywczym). Sektor wodny dużo inwestuje w badania i rozwój poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, jak Deltares, MARIN, Wetsus i KWR Watercycle Research Institute. https://www.dutchwatersector.com/

    

   Technologie informatyczno-komunikacyjne. Holandia ma bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę ICT i centra bezpieczeństwa cybernetycznego (Hague Security Delta). Około 1/3 internetowej wymiany danych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi przechodzi przez Holandię ( Amsterdam Internet Exchange). Holendrzy są aktywni w internecie, 96% użytkowników w wieku od 16 do 74 lat, w porównaniu do 75% Europejczyków w tym samym wieku. Światowe Forum Ekonomiczne w swoim rankingu Network Readiness Index 2014 uplasowało Holandię na 4 pozycji, w grupie 143 krajów pod względem posiadanej infrastruktury ICT, liczby użytkowników ICT w administracji rządowej, gospodarstwach domowych i biznesie, jakości regulacji ICT dla biznesu, wpływu ICT na rozwój ekonomiczny i społeczny kraju. Według agencji International Telecommunication Union, Holandia zajmuje 7 miejsce w grupie najbardziej zaawanasowanych technologicznie państw pod względem ICT. 

    

   Najbardziej zaawansowane gospodarki pod względem ICT (2015) -  Singapur 6.00; Finlandia 6.00; Szwecja 5.80; Holandia 5.80; Norwegia 5.80; Szwajcaria 5.70; USA 5.60; Wielka Brytania 5.60; Luksemburg 5.60; Japonia 5.60; źródło : World Economic Forum 2015 

           

   Przynależność do organizacji międzynarodowych o charakterze ekonomicznym. Holandia jest członkiem licznych organizacji programów systemu Narodów Zjednoczonych, m.in.  Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), Grupy Banku Światowego (World Bank), Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Unii Europejskiej, Unii Beneluxu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej. Traktat akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi z dnia 16 kwietnia 2003 r., który wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r. posiada podstawowe znaczenie dla całokształtu współpracy gospodarczej i wymiany handlowej miedzy Polską i krajami Unii Europejskiej, w tym z Królestwem Niderlandów. Szereg kwestii związanych z polsko-holenderską współpracą gospodarczą regulują bilateralne umowy międzyrządowe.  Najważniejsze z nich to : - Konwencja między Rzeczypospolita Polską a Królestwem Niderlandów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisana w dniu 13 lutego 2002 r., obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. (Dz.U.2003 nr 2016 poz.2120) oraz Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z dnia 7 września 1992 r. (Dz.U 1994 nr 57 poz.235).     

     

   Wymiana handlowa z Polską. Holandia jest - 6 partnerem handlowym Polski pod względem eksportu i importu naszego kraju. Obroty polsko holenderskiej wymiany handlowej po 12 miesiącach 2016 r. wyniosły 15,1 mld euro. Polski eksport do Holandii miał wartość 8,217 mln euro (4,5% całkowitego eksportu Polski). Polska odnotowała większy eksport tylko do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Francji i Włoch.  Polski import z Holandii 6,871 mln euro (3,8% całkowitego importu Polski). Polska odnotowała większy import z Niemiec, Chin, Rosji, Włoch i Francji.  

    

    

   2015 (mln euro)

   2016 (mln euro)

   2015/2016 (zmiana %)

   Eksport Polski do Holandii

   7 949,3

   8 216,9

   3,4 %

   Import Polski z Holandii

   6 826,9

   6 871,0

   0,6 %

   Obroty

   14 776,2

   15 087,9

   2,1 %

   Saldo

   1 122,4

   1 346,0

   19,9 %

   Źródło : GUS, MR

    

   Struktura eksportu z Polski do Holandii według działów CN w 2016 r. w mln euro - urządzenia mechaniczne i elektryczne 2,616; gotowe artykuły spożywcze 710; wyroby różne  650; pojazdy mechaniczne  636; produkty mineralne 571; wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 523; materiały i wyroby włókiennicze 451; tworzywa sztuczne, w tym wyroby z kauczuku 445; produkty przemysłu chemicznego 439; zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 413; produkty pochodzenia roślinnego 182; materiały drzewne, papier i tektura 176; drewno 116; wyroby ceramiczne, szkło 94; urządzenia optyczne 63; wyroby skórzane 44; obuwie 41; tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 38; metale i kamienie szlachetne, biżuteria 6; źródło MR.   

    

   Struktura importu Polski z Holandii (według działów CN w 2016 r. w mln euro) – urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku 1,685;  produkty przemysłu chemicznego 1 064; tworzywa sztuczne, w tym wyroby z kauczuku 723; pojazdy mechaniczne  705; gotowe artykuły spożywcze 706; produkty pochodzenia roślinnego 435; wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 411; zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 343; materiały i wyroby włókiennicze 255; tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 185; wyroby różne  156; materiały drzewne, papier i tektura 126; urządzenia optyczne 108; produkty mineralne 76; wyroby ceramiczne, szkło 40; obuwie 39; wyroby skórzane 35; metale i kamienie szlachetne, biżuteria 5; źródło MR.     

    

   Według danych holenderskiego urzędu statystycznego (CBS), w 2016 r. eksport Holandii do Polski wyniósł 10,7 mld euro, odpowiednio import Holandii z Polski wyniósł 10,7 mld euro. Obroty handlowe obu krajów wyniosły 18,5 mld euro. Różnica w statystykach GUS i CBS dotyczących handlu zagranicznego wynika z faktu iż holenderski urząd statystyczny podaje wartości wyeksportowanych towarów według kraju wysyłki towarów, natomiast GUS według kraju pochodzenia towaru[1].    

    

   Inwestycje holenderskie w Polsce. Holenderskie skumulowane inwestycje bezpośrednie w Polsce wynosiły 30.3 mld euro na koniec 2015 r. Niderlandy są - 1, największym inwestorem w Polsce. Udział niderlandzkich inwestycji stanowi 18% w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce. Na koniec 2015 r. w 2,523 firmy działające w Polsce miały udziały holenderskie, z których 559 zainwestowało ponad 1 mln USD. Firmy posiadające udziały holenderskie zatrudniały bezpośrednio ponad 120 tys. pracowników. Ponad 54% całości niderlandzkiego kapitału zostało zainwestowane na terenie województwa mazowieckiego, 13% w Wielkopolsce i 7% na Śląsku. Firmy holenderskie inwestują głównie w działalność wytwórcza – 41% i w handel 8%. Do dużych inwestorów holenderskich w Polsce należą m.in. Unilever, Shell, Tomtom, Philips, Randstad, Lumileds, Heineken, ING, Teleplan.     

    

   Skumulowana wartość holenderskich BIZ w Polsce w mld Euro (stocks inward) – 2004/14,9;  2005/16,6; 2006/19,0; 2007/22,7; 2008/22,0; 2009/22,9; 2010/29,2; 2011/23,9; 2012/26,3; 2013/25,9; 2014/29,9; 2015/30,3 [źródło: NBP]

    

   Inwestycje polskie w Niderlandach. Według danych NBP, skumulowana wartość polskich BIZ w Holandii (stocks outward) na koniec 2015 r. wyniosła 7,1 mld PLN (1,6 mld Euro), co stanowiło 8,6% ogólnej wartości należności Polski z tytułu BIZ (4 pozycja). Wyższe stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2015 r. odnotowano wobec podmiotów z Cypru (35,1 mld PLN), Luksemburga  (19,3 mld PLN) oraz Republiki Czeskiej (7,3 mld PLN). Według danych Narodowego Banku Holandii, na koniec 2015 r. całkowite bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski w Królestwie Niderlandów wyniosły 1930 mln euro.    

    

   Skumulowana wartość holenderskich BIZ w Polsce w mld Euro (stocks outward) – 2004/0,4;  2005/0,4; 2006/1,0; 2007/0,9; 2008/1,4; 2009/1,6; 2010/2,4; 2011/2,6; 2012/3,2; 2013/1,8; 2014/2,2; 2015/1,7 [źródło: NBP]

    

   Współpraca regionalna. Wybrane polskie województwa mają podpisane umowy o współpracy międzyregionalnej z prowincjami holenderskimi : Województwo Lubelskie współpracuje z Prowincją Gelderland,  Województwo Pomorskie współpracuje z Prowincją Północna Holandia, Województwo Wielkopolskie  współpracuje z Prowincją Północna Brabancja, Województwo Zachodniopomorskie współpracuje z Prowincją Overijssel. Polskie i niderlandzkie regiony współdziałają w zakresie gospodarczym, nowych technologii, rolnictwa, infrastruktury komunikacyjnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, edukacji oraz kultury. Obok współpracy miedzy regionami obu krajów, istnieje współpraca na szczeblu samorządowym w ramach umów o współpracy gmin i miast.     

    

   Współpraca samorządów gospodarczych. Polska Izba Handlowa w Niderlandach (Polish Chamber of Commerce in the Netherlands) jest niezależną, samodzielną organizacją zrzeszającą firmy prowadzące działalność gospodarczą, której specyfika powoduje zainteresowanie rynkiem polskim i niderlandzkim. Celem Izby jest udzielanie pomocy w rozwijaniu biznesu firm członkowskich a także świadczenie usług wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Holandii.   Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://pccnl.nl/ Holendersko - Polska Izba Handlowa (Netherlands-Polish Chamber of Commerce) jest organizacją która wspiera firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, organizuje spotkania,  promuje działalność, prowadzi programy szkoleniowe.  Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://nlchamber.com.pl/

    

   [1] Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym towar został całkowicie pozyskany lub wytworzony, lub jeżeli w jego wytworzenie zostało zaangażowane więcej niż jedno państwo, za kraj pochodzenia uznaje się to państwo w którym został on po raz ostatni poddany istotnej i uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu. Kraj wysyłki jest to natomiast kraj, z którego terytorium towary zostały wprowadzone na obszar Polski. http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/faqHandelZagraniczny.aspx

    

   Dostęp do rynku


    

   Warunki dostępu do rynku dla polskich towarów i usług. W związku z członkostwem Polski i Królestwa  Niderlandów w UE, polscy przedsiębiorcy korzystają z pełnej swobody w zakresie przepływu towarów i usług, zgodnie z zasadami jednolitego rynku wewnętrznego. Rynek holenderski jest rynkiem o wysokim stopniu uregulowania na poziomie branż i firm. Bardzo ważną rolę odgrywają postanowienia układów zbiorowych  (tzw. CAO) oraz organizacje samorządu gospodarczego, w których członkostwo jest często obowiązkowe lub ich postanowienia są bezwzględnie obowiązujące dla wszystkich podmiotów działających w danej branży na rynku niderlandzkim. Bliższe dane na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Niderlandach znajdują się na stronach Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze:

    

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/rodzaje-spolek-i-ich-rejestracja/kalejdoskop-firmowy

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/prawo-pracy/jesli-chcesz-pracowac-w-holandii

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/gospodarka/Co-warto-wiedzie%C4%87-o-gospodarce

    

   Transgraniczne świadczenie usług. 18 czerwca 2016 r., w Holandii weszły w życie postanowienia warunków zatrudniania pracowników delegowanych (The Terms of Employment Posted Workers in the European Union Act - WagwEU), które implementują dyrektywę 96/71/WE w sprawie pracowników delegowanych i dyrektywę implementującą (2014/67/EU). Wcześniejsze postanowienia w tej sprawie zostały wycofane (the Terms of Employment Cross Border Work Act – Waga). Pracodawcy z innych państw członkowskich UE, którzy tymczasowo przejeżdżają do Holandii w pracownikami delegowanymi do wykonania pracy (posting) podlegają postanowieniom WagwUE. Są trzy kategorie delegowania: (1) delegowanie bazujące na kontrakcie pomiędzy dostawcą usług i odbiorcą usług, gdzie dostawcą usług nie jest tymczasowa agencja pracy; to oznacza, że dostawca usług z innego państwa członkowskiego przyjeżdża do Holandii do wykonania pracy ze swoim personelem, którym zarządza i nadzoruje, na koszt dostawcy usług; (2) delegowanie w ramach grup wielonarodowych; takie delegowanie może mieć miejsce poprzez tymczasowe delegowanie pracownika z oddziału firmy w jednym kraju członkowskim do oddziału tej samej firmy w drugim kraju; (3) agencje pracy tymczasowej, to znaczy udostępnianie pracowników agencji pracy tymczasowej w Holandii, w sytuacji gdy biuro takiej agencji jest zarejestrowane w innym kraju członkowskim; odpowiedzialność za zarządzanie i nadzór w ramach agencji pracy tymczasowej nie leży w kompetencji dostawcy usług (agencji), ale po stronie wynajmującego, czyli odbiorcy usług; agencja pracy tymczasowej pozostaje jednak odpowiedzialna z warunki zatrudnienia takiego pracownika. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania pewnych minimalnych warunków zatrudnienia wobec pracowników przybywających do Holandii do pracy tymczasowej. Tak zwane konieczne warunki zatrudnienia wynikają z przepisów prawa pracy w Holandii, zawartych w następujących przepisach: the Minimum Wage and Minimum Holiday Allowance Act, the Working Hours Act, the Working Conditions Act, the Placement of Personnel by Intermediaries Act, the Equal Treatment Act). W sytuacji gdy pracownik zagraniczny podejmuje pracę w sektorze, gdzie obowiązują umowy zbiorowe (collective agreement) konieczne warunki zatrudnienia również tutaj obowiązują, w odniesieniu do (a) maksymalnej liczby godzin pracy i minimalnej liczby godzin odpoczynku,(b) minimalnej liczby dni wolnych od pracy, które są płatne, (c) płacy minimalnej, z jej szczegółowymi składnikami, (d) warunków określających dostępność pracownika do pracy, (e) kwestii zdrowotnych i higieny w miejscu pracy, (f) środków ochronnych w odniesieniu do pracowników o specjalnym statusie, osoby młodociane, kobiety w ciąży, kobiety w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka, (g) zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn i innych przepisów o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Informacje dot. przepisów wynikających z umów zbiorowych są dostępne na stronie http://cao.minszw.nl. W sytuacji, gdy postanowienia przepisów pracy nie są stosowane, Inspekcja Pracy (Inspectorate SZW) może nałożyć grzywny, pracownicy i partnerzy społeczni mogą wszcząć działania przeciwko pracodawcy. Postanowienia  WagwUE zawierają szereg instrumentów zapewniających, że konieczne warunki zatrudnienia są właściwie stosowane. Przykładowo, służby inspekcji pracy państw członkowskich mogą wymieniać miedzy sobą informacje, a nałożone kary grzywny za popełniane przestępstwa mogą być pobierane transgranicznie. Istnieje szereg działań administracyjnych wobec firm, które organizują pracę tymczasową w Holandii. Są to, m.in. (1) zobowiązanie do dostarczania informacji do Inspektoratu SZW (Inspektorat podlega Ministerstwu ds. Społecznych i Zatrudnienia), jeżeli Inspektorat się o to zwróci, co jest zgodne z postanowienia WagwUE; (2) zobowiązanie aby w miejscu pracy były dostępne dokumenty dot. wynagrodzenia i przepracowanych godzin; (3) zobowiązanie do ustanowienia osoby do kontaktu z Inspektoratem SZW; (4) zobowiązanie zagranicznego dostawcy usług do raportowania z wyprzedzeniem na temat gdzie, kiedy i jacy pracownicy delegowani będą wykonywać pracę w Holandii. Od dnia 18 czerwca 2016 r. niedopełnienie trzech pierwszych obowiązków może spowodować nałożenie kar administracyjnych, natomiast obowiązek składania raportów został odłożony w czasie, do chwili uruchomienia systemu danych elektronicznych.     

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   Ambasada RP w Hadze

   Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Hague

   Tel. (0031 -70) 79 90 100 (centrala)

   e-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   strona internetowa: http://www.haga.msz.gov.pl/

   3 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: